§ 1
1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej:
„Użytkownikami”) będącego własnością eNeSka Nina Sromecka, znajdującego się pod
adresem www.promosmycze.eu (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest
Nina Sromecka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą eNeSka Nina Sromecka z
siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiejska 1/103 (kod pocztowy: 03-580), nr NIP
5242443459, zwana dalej „Administratorem”.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
4. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w
następujący sposób:
(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach
elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach
kontaktowych oraz formularzach bezpłatnej wyceny) lub formularzach aplikacji
internetowej live chat,
(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
5. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym
Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP,
przeglądarka).
6. W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem
jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.


§ 2
1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane
w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np.
komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich
zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
2. Niniejsza strona internetowa www.promosmycze.eu oraz wszystkie jej podstrony oraz
subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób
używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania
treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci
reklamowej Google (więcej szczegółów:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785);


W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem
narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast
połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za
pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi
współpracujemy:


1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w
Irlandii),
3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
4. Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),
5. Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice
Czeskiej),
6. Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.


3. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne
– pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika
przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej
strony internetowej www.promosmycze.eu i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość
określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików
cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość
całkowitego wyłączenia ich obsługi.
5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio
skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony
internetowej i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając
z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej
strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo
telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików
cookies w celach wyżej określonych.


§ 3
1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera.
Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia wydajności hostingu.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne
parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy,
informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce.
Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a
ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.


§ 4
1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4
powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez
Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym:
a. w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej,
b. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną
przez Użytkownika Serwisu;
c. wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
d. wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia
działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych,
które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z
Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1
powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące
systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne.
3. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub
wszystkie z danych wymienionych niżej:
a) imię i nazwisko,
b) nazwę firmy,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres e-mail,
e) adresy IP,
f) adres www strony Użytkownika,
g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.
4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez
Administratora upoważnienia.
5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez
Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.
6. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to
dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych)
oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.
7. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonu.
8. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez
Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom
trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie
danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
9. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego,
gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.
10.Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia
danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki
prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o
kontakt pod adresem email: rodo@eneska.pl .